საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

ორმხრივი ხელშეკრულებები საქართველოსა და ირლანდიის რესპუბლიკას შორის

  1. „საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და ირლანდიის მთავრობას შორის საჰაერო ტრანსპორტის სფეროში“ ხელშეკრულება.
    ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 02.03.1995.

  2. „საქართველოს მთავრობასა და ირლანდიის მთავრობას შორის შემოსავლებზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებისა და გადასახადების გადაუხდელობის აღკვეთის შესახებ“ შეთანხმება.
    ხელმოწერილია 20.11.2008. ძალაშია 06.05.2010.